Skip to content

Alm. turneringsbetingelser

Række inddeling:
Gældende for både damer og herrer:
A-række: hcp.   +6 til -12,0
B- række: hcp. -12,1til -24,0
C-række: hcp  -24,1 til -53,9

Inddeling af rækkerne inddeles som udgangspunkt fast som ovenfor specificeret. Turneringsledelsen forbeholder sig dog ret til at ændre det, hvis det er hensigtsmæssigt for den enkelte turnering, herunder også at ændre antallet af rækker.

Handicap på spilledagen er afgørende for rækkeinddelingen.
A-række spiller altid slagspil, med mindre der er tale om en turnering, hvori de gældende turneringspropositioner foreskriver noget andet.
B-række spiller enten slagspil eller stableford afhængig af propositioner.
C-række spiller altid stableford.

Af hensyn til spilletempo bør man, når man spiller stableford, altid samle bolden op, når man ikke kan opnå point på det pågældende hul.
MAKSIMAL SPILLETID: Er fastsat til 5 timer. Scorekort der afleveres senere end 5 timer efter start tæller ikke med i præmierækken. I turneringen med flere starter på flere huller kan tidsrammen forlænges af turneringslederen.

Antal huller:
A-række, B-række og C-række spiller altid 18 huller.
I begynderturneringer spilles der kun 9 huller.

Turneringsfee – klubturneringer 18 huller:
Voksne – Række A, B, C & D – 100 kr.
Juniorer – 50 kr.
Familier med hjemmeboende juniorer betaler kun for de 2 dyreste spillere.
For opnåelse af denne rabat skal alle scorekort afhentes samtidigt.

Begynderturnering – 9 huller:
Alle rækker betaler 20 kr.

Banelukning:
Banelukning kan variere fra turnering til turnering. Den aktuelle banelukning vil altid fremgå af tavlen.

Turneringstilmelding:
Tilmelding via www.golfbox.dk , og skal registreres senest kl. 9.00 sidste torsdag før turneringsdagen.
Medlemmer i kontingentrestance kan ikke deltage i klubturneringer. Turneringslederen kan ikke deltage i turneringen, hjælpere kan deltage hvis de ønsker det, og afviklingen af turneringen tillader det.

Startliste:
Startliste bekendtgøres på GolfBox.

Starttidspunkt:
I månederne maj – august starter turneringerne normalt kl. 8.00, i månederne marts, april, september og oktober startes normalt kl. 9.00, i enkelte turneringer kan der dog startes på andre tidspunkter.

Scorekort:
Scorekort kan afhentes tidligst ½ time før turneringens start og skal afhentes senest 15 minutter før spillerens fastsatte start tid.

Starttider:
De fastsatte starttider og spilleorden skal overholdes. Spilleren skal være klar ved teestedet senest 5 minutter før den fastsatte start tid. Overskridelse af fastsat starttid med op til 5 min. medfører 2 strafslag, der påføres for starthullet. Overskrider spilleren starttid med 5 min. eller mere er straffen diskvalifikation.

Turneringsafvikling:
Ved klubturneringer med start Tee 1, starter A-rækken først, derefter B- rækken og sidst C-rækken.
I begynderturneringer starter C-rækken først og derefter D-rækken.

Afbud og udeblivelse:
Afbud efter opsætning af startlisten medfører betaling af turneringsfee. Udeblivelse uden afbud medfører betaling af 2 gange turneringsfee samt karantæne i de 2 efterfølgende klubturneringer. Afgørelse træffes af Turneringskomiteen.

Maksimal spilletid:
Den maksimale spilletid for en turnering, er fastsat til 5 t. 00 min., i lyset af banens ideal tid på 4 t 25 min for en 4 bold.
Scorekort der afleveres senere end 5 timer efter start, tæller ikke med i præmierækken. ( I turneringer med flere starter på flere huller kan denne tidsramme forlænges af Turneringslederen).
Spillere, der efter påtale for langsomt spil fortsat overskrider den fastsatte tidsplan, idømmes 2 straffeslag og ved gentagen forseelse diskvalifikation (regel 6-7). Sanktioner afgøres af Turneringslederen.

Juniordeltagelse:
Juniorer kan generelt deltage i alle klubturneringer med turnerings-fee på 50 kr. Dog kan der i specielle turneringer forekomme undtagelser. Dette vil i så fald fremgå af propositionerne for den pågældende turnering.

Handicap regulering:
Der foretages handicapregulering efter alle klubturneringer, hvor spilleformen er single, og hvor turneringsresultatet berettiger en regulering. I slagspil skal spilleren selv omregne sit resultat til Stableford point.

Maks. antal deltagere:
I normale klubturneringer er deltagerantallet maks. 120 uanset spilleform.

Overtegning:
Ved overtegning favoriseres de først tilmeldte.

Caddies:
Caddies er ikke tilladt i klubturneringer.

Golf-car:
I klubturneringer må golf-car eller golf-scooter kun benyttes af personer, der har klubbens særlige tilladelse hertil. Medspillere og deres udstyr må ikke transporteres på golf-car.

Teested:
I alle klubturneringer spilles fra flg. tee (tildelte slag på scorekort):
• Herrer: fra tee 57
• Damer: fra tee 49
Juniordrenge under 12 år kan dog vælge at spille fra tee 49, men skal selv sørge for at ændre tildelte slag på scorekortet, da det er udskrevet med tildelte slag fra tee 57.

Lokale regler:
Der henvises til opslag samt scorekort og hjemmeside.
Ved Gunstart fraviges regel om at ”vinke frem” inden putting på hul 18. På green puttes der færdig og man går videre til Tee1. Ellers opstår der ventetid for efterfølgende hold på Tee 1.

Ordensregler:
Der henvises til opslag samt hjemmeside.

Lige resultater:

Matemastik sidste 18-9-6-3-1 ved lighed lavest hcp og derefter lodtrækning.

Præmieoverrækkelse:
Overrækkelse foretages, efter at hver række er færdigspillet, hvis ikke andet fremgår af turneringspropositionerne, ved gunstart dog altid samlet.
Præmietagere fortaber retten til præmie, såfremt de ikke er til stede for at modtage præmien. Præmien vil gå videre til næste på resultatlisten. Præmier kan ikke byttes.

Der vil blive afviklet præmieoverrækkelse hurtigst muligt efter sidste scorekort er indleveret. Vi opfordrer alle deltagere til at blive og hylde vinderne og ikke mindst turneringens sponsor. Det er god sportsånd at blive og hylde vinderne!

Resultatliste og billeder vil blive offentligt gjort på hjemmeside, elektroniske media og aviser.

Tordenvejr:
Spilleren må afbryde spillet, hvis han eller hun tror, der er fare for lynnedslag (regel 6-8a). Det er op til den enkelte spiller at afbryde spillet, også selv om medspillerne ikke ønsker at afbryde spillet.
Turneringsledelsen kan afbryde spillet eller stoppe turneringen (regel 6-8b).
I praksis gøres dette ved brug af alarmhorn, som findes på kontoret. Det kan eventuelt være nødvendigt at køre ud på banen og bruge alarmhornet der.

Når turneringsledelsen har besluttet at afbryde turneringen, skal spillet stoppes omgående, (se dog note under regel 6-8b).
Bolden skal markeres og løftes, og ingen må fortsætte med at spille, før turneringsledelsen giver tilladelse til at fortsætte spillet.

Manglende regler:
Såfremt der måtte være forhold eller regler, der ikke er medtaget i
disse ”Generelle Turneringspropositioner 2023”, gælder DGU’s regler på området.

Turneringsudvalget

Ret til ændringer forbeholdes.

Back To Top